Nieuwsoverzicht

De Vierde Toren ontwerpt en realiseert samen met Greencore eerste Nul op de Meter renovatie van gestapelde woningen in Brabant

  • De Vierde Toren ontwerpt en realiseert samen met Greencore eerste Nul op de Meter renovatie van gestapelde woningen in Brabant
  • De Vierde Toren ontwerpt en realiseert samen met Greencore eerste Nul op de Meter renovatie van gestapelde woningen in Brabant

De Vierde Toren ontwerpt en realiseert samen met Greencore eerste Nul op de Meter renovatie van gestapelde woningen in Brabant

TBV Wonen, Greencore en De Vierde Toren maken onderdeel uit van de Energiesprong. De Energiesprong heeft tot doel bestaande huurwoningen zodanig te verbeteren dat het comfort van het binnenklimaat toeneemt en de energiekosten afnemen op zo’n manier dat de huurders, bij normaal gedrag en normale omstandigheden, geen verbruikskosten voor energie meer hebben. Deze aanpak staat bekend als “Nul op de Meter”.
Unieke duurzame pilot in Tilburg
In de wijk Wandelbos hebben wij de Nul op de Meter renovatie uitgevoerd. Het bijzondere aan dit project is dat het een woongebouw is met twee verdiepingen, zogenaamde gestapelde woningbouw. Dit is het eerste project in Noord-Brabant met deze kenmerken. Dit project is gerealiseerd in nauwe samenwerking met GreenCore. GreenCore is een samenwerkingsverband van 9 Tilburgse bedrijven gericht op duurzaam bouwen.
Een warme jas om de woningen
De vier woningen zijn voorzien van een dikke isolatielaag, de kunststofraamkozijnen zijn voorzien van drievoudig glas en de gevel is zodanig aangepakt dat er geen kieren meer aanwezig zijn. Installatietechnisch zijn de woningen voorzien van een warmtepomp en een luchtventilatiesysteem met warmteterugwinning. Door deze maatregelen is de benodigde energie om het gebouw te verwarmen en te koelen enorm beperkt. Op het dak zijn zonnepanelen geplaatst om de benodigde energie voor de installatie maar ook voor het eigen verbruik van de huurders te compenseren.
Omdat de investering voor dit soort projecten groot is, vraagt TBV Wonen een huurverhoging aan de bewoners, afgestemd op de energieopwekking van de woning. Daarmee blijven de variabele woonlasten voor de bewoners gelijk voor en na renovatie. En omdat een aantal vaste energielasten geheel komen te vervallen, gaan de bewoners er ruim 20 euro per maand op vooruit.
Blijven meten en bijsturen
Het project is opgezet als een pilot. Vanaf de oplevering worden gegevens verzameld over de nieuwe prestaties van het gebouw en de ervaringen van de bewoners. Deze meetgegevens zullen nauwlettend worden bestudeerd om verdere optimalisatie mogelijk te maken en dit concept uit te rollen over de bestaande woningvoorraad van TBV Wonen, die daarvoor geschikt is. Er moet met name voldoende dakoppervlak aanwezig zijn voor de benodigde zonnepanelen. Bij hoogbouw boven vier woonlagen is dat momenteel niet mogelijk.
Nul-op-de-Meter als standaard
In haar Ondernemingsplan heeft de Tilburgse corporatie de ambitie vastgelegd Nul op de Meter als standaard op te nemen bij nieuwbouw en renovatie. Ook bij het renovatieproject aan de Dolomietenlaan (rijtjeswoningen) en de nieuwbouw van Tobias Asserlaan (appartementen) wordt de komende jaren waarschijnlijk de Nul op de Meter aanpak toegepast.

Lees verder

Dok13 de geschiedenis herschreven....

woensdag 23 april 2014

DOK13 is een absurdistisch concept voor een attractiepark, ingebed in een groen stadspark op de voormalige Van Gend & Loos locatie te Tilburg, waarbinnen “activiteit & mobiliteit” centrale thema’s zijn. De Van Gend & Loos locatie wordt gekenmerkt door haar eigen DNA: een hoge intensiteit van omliggend auto- en spoorverkeer. De Vierde Toren is van mening dat dit typische karakter, in de breedste zin van het woord, inzet moet worden in de herbestemming van deze bijzondere Tilburgse locatie. Omdat herontwikkeling van deze plek gefaseerd zal gaan plaats vinden, en DOK13 slechts een deel van de totale locatie beslaat, blijft er voldoende ruimte om ook andere initiatieven, zoals het uitoefenen van buitensporten, een plaats te geven. De Vierde Toren opteert voor één of enkele relatief grote gebouwen in een parkachtige setting of wellicht geheimzinnig onder het maaiveld, aan het oog onttrokken.

Midden-Brabant heeft zich als doel gesteld het aantal toeristen van de huidige 10 miljoen te laten groeien tot 20 miljoen in 2025. Om deze ambitie te kunnen realiseren is een forse uitbreiding van het aantal toeristische activiteiten nodig. DOK13 is er daar één van! DOK13 is als themapark complementair aan het bestaande aanbod in de regio. Het is een dynamische omgeving waarin actief, interactief en educatief kan worden gerecreëerd. Beeldkracht, vervreemding, beleving en surrealisme zijn de bijzondere ingrediënten van het attractieve aanbod. DOK13 sluit daarmee aan bij dát wat Tilburg als attractiestad bijzonder maakt. Het thema “mobiliteit” blijft een continue ‘trigger’ voor incidenteel of hoogfrequent bezoek door Tilburgers, bewoners uit de regio én bezoekers uit wijdere omgeving. Om DOK13 hoogwaardig vorm en inhoud te geven is een storyline geschreven, gebaseerd op het geheime industriële verleden van Tilburg. Een voor velen onbekend verhaal. Een kapstok om verschillende attracties tot één geheel te smeden en dat kan dienen voor PR-doeleinden om Tilburg sterker te “branden” als attractie-icoon.

Bekijk hier de teaser


Lees verder

De Vierde Toren partner in de ketensamenwerking Greencore

maandag 26 augustus 2013

GreenCore richt zich op de verduurzaming van de
bestaande gebouwenvoorraad. Voor meer informatie zie www.green-core.nl


Lees verder

De Vierde Toren presenteert Teaser VGL-EXPERIENCE Tilburg

vrijdag 22 maart 2013

Met het verdwijnen van het rangeerstation en de overslagfunctie van Van Gend en Loos komt een groot gebied in het centrum van Tilburg vrij voor ontwikkeling. Voor dit gebied, "Het VGLterrein", presenteert DE VIERDE TOREN een bijzonder idee dat past bij het DNA van Tilburg.
Gemeente Tilburg zoekt naar ideeen om het gebied voor een periode van ca. 15 jaar “tijdelijk” te bestemmen. Het VGL-terrein is een reservelocatie. Wanneer in de toekomst nieuwe behoeften ontstaan, kán een meer permanent programma worden ontwikkeld.


Lees verder

DE VIERDE TOREN presenteert visie op Biodiversiteit

dinsdag 04 december 2012

Biodiversiteit heeft een prominente plaats verworven in het hedendaagse debat over architectuur en stedenbouw. Leefkwaliteit voor mensen, planten en dieren wordt in een bredere context geplaatst dan tot voor kort gebruikelijk. Het nadenken over milieu en natuur overstijgt het niveau van gebouw en stad. Ook zien we een groeiend bewustzijn over ons consumptiegedrag en onze voedselproductie. Spontane initiatieven ontstaan op gebied van stadslandbouw, en leggen nieuwe verbindingen tussen stad en platteland. Kleinschaligheid en lokaal handelen krijgen hierbij een nieuwe, meer duurzame betekenis. Verbondenheid met de plek is hiervan een gevolg. Zijn deze ontwikkelingen een logische reactie op een consumptiegerichte maatschappij, waarin economische drijfveren en schaalvergroting prioriteit hebben ten opzichte van de kwaliteit van leven van alle soorten....?


Lees verder

Natuurmuseum Brabant.

dinsdag 27 november 2012

Door Natuurmuseum Brabant werd aan DE VIERDE TOREN een visie gevraagd voor het verbeteren van de visuele herkenbaarheid van het museum in de stad.


Lees verder

Koningshaven

donderdag 08 november 2012

DE VIERDE TOREN is steeds op zoek naar opgaven in de Stad en Regio waar met stedenbouwkundige ingrepen ruimtelijke, functionele en sociaal-maatschappelijke verstoppingen kunnen worden opgelost. Het Koningsplein is zo’n verstopping.


Lees verder

Workshop “DE MENS ALS DRIJVENDE KRACHT IN EEN INNOVATIE ECONOMIE”, op 23 maart 2012 bij 100%BOUW druk bezocht en enthousiast ontvangen.

maandag 26 maart 2012

Wat staat de arbeidsmarkt te wachten in de nabije toekomst? Welke invloeden hebben een krimpende arbeidsmarkt, een toenemende zorgbehoefte en de snel ontwikkelende communicatietechnologie op ons sociaal / economische klimaat? Wat betekent dat voor werkgevers en werknemers binnen de bouwsector? Blijven arbeidsverhoudingen verdeeld volgens traditioneel model of vraagt een nieuwe tijd om aanpassingen?


Lees verder

Het Nieuwe Werken

dinsdag 20 maart 2012

Speciaal voor ondernemers in de bouw organiseert DE VIERDE TOREN, in samenwerking met 100%BOUW, op vrijdag 23 maart a.s. onder de titel DE MENS ALS DRIJVENDE KRACHT IN EEN INNOVATIE ECONOMIE een workshop.


Lees verder

De Vierde Toren presenteert Leisurestrip

zondag 11 december 2011

Afgelopen woensdag 7 december is door de Kamer van Koophandel en
MIDPOINT BRABANT in Villa Media een bijeenkomst georganiseerd onder
het motto “Concept zoekt ondernemer”. DE VIERDE TOREN was één van de acht bedrijven die zich met hun concept "De Leisurestrip" presenteerden aan een grote groep van belangstellenden uit het bedrijfsleven en ambtelijke ondersteuning.


Lees verder

Uitslag prijsvraag Spoorzone bekend

vrijdag 24 juni 2011

Ontwerp van De Vierde Toren voor Spoorzone in Tilburg werd hoog gewaardeerd door de jury, vanwege het oplossend vermogen van het stedelijke probleem, het doorbreken van de barriere tussen Tilburg Noord en Centrum.


Lees verder

Workshop sociale Media in de bouw succesvol!

woensdag 27 april 2011

Afgelopen donderdag 21 april organiseerde De Vierde Toren een bijzonder geslaagde bijeenkomst met meer dan 60 bezoekers. De workshop sociale media in de bouw in samenwerking met 100% BOUW bood een goed inzicht in de nieuwe mogelijkheden die de bouw nog op dit vlak te wachten staan.


Lees verder

De Vierde Toren

woensdag 20 april 2011

De Vierde Toren is een onafhankelijk samenwerkingsverband van architecten en stedenbouwkundigen in Midden-Brabant dat innoverende visies genereert op complexe ruimtelijke vraagstukken.


Lees verder

Workshop Social Media in de bouw

woensdag 20 april 2011

Sociale Netwerken als LinkedIn en Twitter zijn ‘booming’, en helpen ondernemers hun bedrijf te innoveren. Steeds meer ondernemers in de bouw zien de waarde van deze sociale media in, echter zij weten vaak niet goed hoe hiermee te beginnen en hoe deze strategisch in te zetten.


Lees verder